Storitve

Vrste projektov:

IDP (idejni projekt): skupaj z vami poiščemo in nastavimo najustreznejšo rešitev...

Po ogledu terena in posvetu z vami skupaj poiščemo najustreznejšo rešitev za vaše gospodarstvo. Ogled terena je namenjen pravilni umestitvi objekta v prostor in prvemu posnetku dejanskega stanja na terenu. Prav tako prisluhnemo vašim potrebam in željam.

V samem projektu se izriše prvi osnutek objekta, v katerem se nakažejo konstrukcijske lastnosti in sistem reje, v situaciji pa umestitev objekta v prostor.

IDZ (idejna zasnova): iskanje projektnih pogojev...

Po vaši potrditvi idejnega projekta se pripravi dokumentacija za vse pristojne soglasodajalce na vašem območju. V dokumentaciji se pripravi obrazložitev gradnje, v kateri so podani vsi potrebni podatki o komunalni urejenosti in stanju na terenu ter osnutek objekta. Na podlagi tega soglasodajalci izdajo projektne pogoje, ki so temelj izdelave PGD projektne dokumentacije.

PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja): gradbeno dovoljenje...

V PGD projektu se izvede natančen izris vseh karakteristik objekta in stanja na terenu. Projektu se dodajo vsi potrebni dodatni projekti (elektro inštalacije, strojne inštalacije, statika, tehnološki projekti,...) in zahtevani elaborati. Na podlagi tega je potrebno pridobiti vsa soglasja pristojnih soglasodajalcev in na zadnje pridobitev gradbenega dovoljenja.

PZI ( projekt za izvedbo): pričetek gradnje...

Na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in samega gradbenega dovoljenja se izdelajo natančni načrti in izrišejo vsi potrebni detajli objekta, ki so temelj same izgradnje. Projektu se dodajo vsi potrebni popisi del.

PID (projekt izvedenih del): uporabno dovoljenje...

V projektu izvedenih del se izrišejo in opišejo vse spremembe, ki so nastale med gradnjo glede na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi izdelanega PID projekta se izvede tehnični pregled objekta in izda uporabno dovoljenje za obratovanje objekta.

Vrste objektov:

KMETIJSKI OBJEKTI
HLEVI
HLEVI ZA GOVEDO

Sistem hleva:
1. na nastilj: odgnojevanje nastilj in kanal za gnojevko (blatilni hodnik)
2. na rešetke: odgnojevanje v kanale za gnojevko
3. laguna: odgnojevanje v laguno

Tehnologija hleva (molzni sistem):
1. molzni robot: moža na molznega robota
2. molzišče:

- tandem: krave stojijo vsaka v svojem boksu ravno in ne pod kotom kot v primeru ribje kosti. Zato prihod, odhod in čas molže ene krave ne vpliva na prihod, odhod ali čas molže druge krave

- ribja kost: krave stojijo v dveh vrstah, ena za drugo pod kotom približno 30 stopinj. Na sredini je jama, v kateri molznik do vimena dostopa od strani živali.

- side by side: krave stojijo druga ob drugi. Sistem vstopa krav v molzišče je podoben kot v primeru ribje kosti, vse krave prispejo noter naenkrat, prav tako izstopijo vse naenkrat. Krave prispejo v molzišče po vsaki strani jame, potem se vsaka krava obrne z glavo stran od jame, kjer je molznik, zato dostopa do vimena od zadaj

SILOSI
LAGUNE
STROJNE LOPE
STANOVANJSKI OBJEKTI